Keuzeprojecten
Keuzeproject 1 Praktijkcheck laaggeletterdheid

Doel

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk en de praktijkomgeving voor laaggeletterde patiënten. 

Methode

Een praktijkcheck aan de hand van een praktijkchecklist waarin de gehele praktijk wordt meegenomen. Er is aandacht voor de telefoon, website, bewegwijzering, inrichting en organisatie, inrichting en organisatie, mogelijk onder leiding van een ervaringsdeskundige. Zie ook Stichting ABC
De praktijk ontvangt na afloop een uitgebreid evaluatieverslag met suggesties en adviezen voor aanpassingen. De praktijk kan daarmee zelf aan de slag om een verbeterplan op te stellen en de aanpassingen daadwerkelijk door te voeren. Na enkele maanden vindt een telefonische eindevaluatie plaats. 

Tip

Informeer eens bij Pharos naar de mogelijkheden om de praktijk hierbij te ondersteunen. Pharos heeft veel kennis en ervaring op het gebied van laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Uiteraard bent u ook vrij om voor een ander aanbieder te kiezen. Mogelijk biedt uw zorggroep/zorgverzekeraar deze check ook aan. 

Let op: Pharos ontvangt momenteel veel aanvragen voor een praktijkcheck. Houd u er daarom rekening mee dat u iets langer moet wachten voor uw aanvraag in behandeling wordt genomen!

Duur traject

Het gehele traject bedraagt voor de praktijk ongeveer 6 uur. Hierbij zijn de eventuele verbeterplannen die uit de praktijkcheck voortvloeien niet meegerekend.

Keuzeproject 2 Verbeteren van de toegankelijkheid van de praktijk

Doel

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de praktijk voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Hierdoor worden patiënten geholpen om hun weg te vinden in de zorg en de regie te nemen over hun gezondheid. 

Voorbeelden

 • Verbetering van de bewegwijzering voor laaggeletterden en anderstaligen door het gebruik van heldere taal, pictogrammen, symbolen en/of kleuren.
 • Aanpassingen van de website, praktijkfolder, formulieren en/of brieven voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden.
 • Aanpassen van de telefooncentrale om de toegankelijkheid te vergroten.
 • Aanschaf software of applicaties die geschikt zijn voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden, anderstaligen, chronisch zieken en/of kwetsbare ouderen.
 • Aangepaste informatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over de aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) of het gebruik van een persoonlijk gezondheidsdossier.
 • Andere aanpassingen van de praktijk die voortkomen uit de verbeterplannen van bijvoorbeeld een praktijkcheck laaggeletterdheid.
 • Kleine aanpassingen van de praktijk ter verbetering van de fysieke toegankelijkheid.

 

Tip

Informeer eens bij Pharos naar de mogelijkheden om de praktijk hierbij op maat te ondersteunen. Ook kunt u op de website veel materialen en toolkits over dit onderwerp vinden.

Let op: Pharos ontvangt momenteel veel aanvragen. Houd u er daarom rekening mee dat u iets langer moet wachten voor uw aanvraag in behandeling wordt genomen!

Keuzeproject 3 Samenwerking binnen het sociaal domein

Doel

Het ondersteunen en versterken van samenwerking in de wijk door bijvoorbeeld het opzetten van een netwerk tussen de formele en de informele zorg rondom de huisartspraktijk om zo de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de inwoners te behouden en te vergroten.

Methode

De praktijk is vrij om de wijze waarop zij de samenwerking wil vormgeven in te vullen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Organisatie van kennismakings- en netwerkbijeenkomsten in de wijk.

De bijeenkomsten kunnen divers worden ingevuld: kennismaking via pitches van deelnemende organisaties, organiseren van speeddates of een lunchoverleg, het bespreken van casuïstiek in kleine groepen, het bespreken van verbindende thema’s als positieve gezondheid of een fietssafari met een bezoek met uitleg aan zorgverlenende instanties. Partners kunnen organisaties en initiatieven zijn die iets te bieden hebben op het gebied van gezondheid, bewegen, leefstijl, welzijn en (vrijetijds-)activiteiten.

Voor de organisatie kunt u samenwerking zoeken met de gemeente of welzijnsorganisaties in de buurt. In de regio Sittard-Geleen-Beek is het Knooppunt Informele zorg (KIZ) actief. Zij hebben een goed overzicht van alle informele partners in de wijk en kunnen meedenken over de invulling van de avond(en). Het is aan te bevelen meerdere middagen/avonden in het jaar te organiseren om zo een stevig netwerk te creëren.

 • Opstellen van een smoelenboek van informele en formele zorgverleners.
 • Maken van werkafspraken met het sociale domein.
 • Opzetten wijkwebsite met sociale kaart.

 

Duur traject

De duur van het traject is afhankelijk van de activiteiten en de planning van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld denken aan de organisatie van drie bijeenkomsten per jaar.

Voorbeeld-materialen

Vanuit eerdere projecten zijn verschillende voorbeeld-materialen en middelen beschikbaar. Denk hierbij aan posters, persberichten en een draaiboek. U kunt deze informatie eenvoudig opvragen via info@asflimburg.nl

Keuzeproject 4 Organisatie van bij- en nascholing in de huisartsenpraktijk

Doel

Het vergroten van de competenties, het werkplezier en de deskundigheid van praktijkmedewerkers op het gebied van achterstandsproblematiek.

Methode

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgende scholingen:

 • Scholing herkennen van patiënten met laaggeletterdheid (pharos.nl / lezenenschrijven.nl)
 • Effectief communiceren en informeren (pharos.nl)
 • Scholing omgaan met agressie (agressiebeheer.nl / tranco.nl)
 • Nascholing specifieke aandoeningen zoals diabetes in verschillende culturen of inzicht in cultuurspecifieke achtergronden
 • Workshop herkennen van een Licht Verstandelijke Beperking
 • Omgaan met lastige en klagende patiënten (vancampenconsulting.nl)
 • Triage in de dagpraktijk - agressie en conflicthantering (NHG)

 

Tip

In bovenstaand overzicht zijn - op basis van eerdere ervaringen van collega’s - een aantal organisaties genoemd die een bijdrage kunnen leveren aan de scholingen. Deze lijst is niet compleet en het fonds is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de nascholingen die hierboven zijn genoemd. Informeer ook eens bij nascholingsorganisaties in uw regio welke mogelijkheden er zijn. Vaak zijn er mogelijkheden voor scholingen op maat. Oriënteer u goed alvorens u een keuze maakt voor een organisatie.

Keuzeproject 5 Organisatie van cultuurspecifieke voorlichting in de praktijk / voorlichting voor anderstaligen

Doel

Het verhogen van therapietrouw (van laaggeletterden), beter begrip van ziekte en zelfzorg.

Methode

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan:

 • Voorlichting aan patiënten over een specifiek onderdeel van de zorg (bijvoorbeeld overconsumptie).
 • Groepsvoorlichting over bijvoorbeeld voeding, diabetes, CVRM, COPD/astma, darmonderzoek en darmkanker, bevolkingsonderzoek en borstonderzoek, borstkanker, overgewicht en beweging (samen met fysiotherapeut), gezonde voeding (met diëtiste), spijsvertering en begrijp je lichaam, hartinfarct en cholesterol, caloriespiegel suiker en vet, lichamelijke klachten en spanningsklachten, depressie, hoge bloeddruk.


Tip

Maak voor de organisatie van dergelijke voorlichting gebruik van een allochtone zorgconsulent of informeer bij de nascholingsorganisaties in uw regio naar de mogelijkheden.

Keuzeproject 6 Supervisie of individuele coaching voor huisarts en/of praktijkmedewerkers

Doel

Het leren omgaan met werkdruk, stress en het verhogen werkplezier. Een vorm van professionele begeleiding waarbij een coach/supervisor gedurende een bepaalde periode aandacht schenkt aan het persoonlijk professioneel functioneren van zorgprofessionals. Denk daarbij aan thema’s als:

 • conflicten met patiënten
 • werkdruk
 • balans tussen werk en privé
 • angst voor het maken van fouten
 • eisende en agressieve patiënten of familie van patiënten.


Tip

Huisartsen kunnen hiervoor terecht bij bijvoorbeeld Coaches voor Medici. Daarnaast zijn er nog veel organisaties die supervisie aanbieden. Oriënteer u goed alvorens u een keuze maakt voor een organisatie. 

Keuzeproject 7 Lean procesanalyse

Let op: voorafgaande aan de training Lean procesanalyse volgt de praktijk eerst de basistraining lean werken. Deze  basistraing richt zich op het optimaal inrichten van de processen in de praktijk en een effectieve praktijkvoering. U kunt deze basistraining binnen dit keuzeproject meenemen. 

Doel Lean procesanalyse

Makigami (het Japanse woord voor 'rol papier') visualiseert de processen waarvan het product of de dienst niet direct zichtbaar is, bijvoorbeeld bij administratieve of dienstverlenende processen. Met behulp van makagami verkrijgt u inzicht in wat alle praktijkmedewerkers in de praktijk doen rondom een proces. Na het volgen van deze cursus heeft u:

 • inzicht in knelpunten in de praktijk
 • inzicht in de rol van de huisarts in de praktijkprocessen
 • inzicht in de manier waarop je invloed kunt uitoefenen om processen te verbeteren
 • inzicht in het feit dat je heel veel knelpunten zelf creëert.

 

Methode

Voorafgaande aan de training Lean procesanalyse volgt de praktijk eerst de basistraining lean werken. Deze  basistraing richt zich op het optimaal inrichten van de processen in de praktijk en een effectieve praktijkvoering. Daarna kunt u de training Lean procesanalyse volgen. Beide trajecten worden aangeboden door de LHV Academie. Uiteraard bent u vrij om voor een ander aanbieder te kiezen.

Kosten

• De kosten voor de basistraining bedragen € 225,- voor LHV-leden en voor niet- leden € 400,-.
• Een driedaagse cursus Lean procesanalyse op locatie bedraagt (indicatie) +/- € 3.800,- inclusief btw voor LHV-leden en +/- € 4.300,- voor niet-leden. De reiskosten zijn hier nog niet bij ingebegrepen. We adviseren u een offerte aan te vragen.

Duur traject

De basistraining bedraagt 4 uur. De Lean procesanalyse betreft drie bijeenkomsten van vier uur en kan eventueel op locatie verzorgd kunnen worden.

Meer informatie

Ga naar LHV Academie Lean procesanalyse of bel: 085-04 80 000.

Keuzeproject 8 Lean werkplekmanagement 5S

Let op: voorafgaande aan de training Lean werkplekmanagement volgt de praktijk eerst de basistraining lean werken. Deze basistraining richt zich op het optimaal inrichten van de processen in de praktijk en een effectieve praktijkvoering. U kunt deze basistraining binnen dit keuzeproject meenemen. 

Doel

De spreek- en behandelkamers, overige werkplekken en de bijbehorende opslagruimtes zijn dusdanig ingericht en georganiseerd dat ze teamgericht en procesmatig werken volledig ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de invoering van het 5S-model:

 • Het maken van onderscheid tussen wat noodzakelijk en wat overbodig is. Het onnodige verdwijnt van de werkplek.
 • De werkplek zodanig organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden: een geschikte plaats voor alles en alles op zijn geschikte plek.
 • Het reinigen van alle voorwerpen, muren en vloeren. Maar ook elimineren van oorzaken van storingen en incidenten, vervuilingsbronnen uitschakelen en schoonmaakmethodes vastleggen.
 • Geeft duurzaamheid aan de vorige drie stappen. Door gestandaardiseerde procedures zijn de risico’s tot een minimum beperkt.
 • Het borgen van de andere vier pijlers, de zorg voor behoud en continuïteit, het altijd volgen van de gestandaardiseerde procedures.

Methode

Voorafgaande aan de training Lean procesanalyse volgt de praktijk eerst de basistraining lean werken. Deze  basistraing richt zich op het optimaal inrichten van de processen in de praktijk en een effectieve praktijkvoering. Beide trainingen worden aangeboden door de LHV Academie. Uiteraard bent u vrij om voor een andere aanbieder te kiezen.

Kosten

• De kosten voor de basistraining bedragen € 225-, voor LHV-leden en voor niet- leden € 400,- .
• Een driedaagse cursus op locatie bedraagt +/- € 3.800,- inclusief btw voor LHV-leden en +/- € 4.300,- voor niet-leden. De reiskosten zijn hier nog niet bij ingebegrepen. We adviseren u een offerte aan te vragen.

Duur traject

De basistraining duurt vier uur. De cursus lean werkplekmanagement betreft een driedaagse cursus waarbij het werk op dag één en twee gewoon doorgang kan vinden en er slechts 1,5 uur per persoon inzet gevraagd wordt. Dag drie wordt de praktijk gesloten om alle plannen uit te gaan voeren. De doorlooptijd bedraagt drie maanden.

Meer informatie

Ga naar LHV Academie Lean werkplekmanagement 5S of bel 085-04 80 000

Keuzeproject 9 Stimuleringsbudget voor BBL-werkplek in de huisartsenpraktijk

Doel

Voldoende beschikbaarheid van doktersassistentes in de huisartsenpraktijk in Limburg.

Achtergrond

Het structurele tekort aan doktersassistentes is een landelijk probleem. Het tekort leidt niet alleen tot werkdruk bij de doktersassistenten, maar ook bij de huisartsen. Stagiaires zijn hard nodig om nieuwe doktersassistentes aan te trekken. Een groeiende groep zij-instromers is op zoek naar een betaalde leerplek (BBL). Dat vergt een investering, maar levert veel op voor de arbeidsmarkt en daarmee direct ook voor de praktijk en patiënten.

Methode

Het opleiden van BBL-stagiaires in de huisartsenpraktijk. BBL-stagiares werken 2-4 dagen in de praktijk met een arbeidscontract volgend aan de CAO-huisartsenzorg. Een BBL-opleiding duurt anderhalf jaar tot 2 jaar. De praktijk betaalt de opleiding en de salariskosten.

Vanuit het achterstandsfonds kunt u uw budget, of een gedeelte hiervan, ten goede laten komen aan de BBL-leerling door een bijdrage te reserveren voor werkgeverslasten of een tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Voorwaarden en tips

 • Er zijn verschillende organisaties die een BBL-opleiding aanbieden. U kunt hierbij denken aan het NIPA, Summa of Aventus. De prijzen voor de opleiding variëren (van € 1.500,- tot € 6.350,-). Oriënteer u vooraf goed of informeer bij uw zorggroep.
 • Er zijn diverse vormen van subsidie mogelijk voor het opleiden van de BBL-doktersassistentes. Maak hier vooral eerst gebruik van. U kunt denken aan:
 • Heeft u reeds subsidie aangevraagd en/of ontvangen? U mag dan geen subsidie aanvragen via het Achterstandsfonds voor dezelfde kosten. U kunt wel uw budget inzetten voor andere kosten. 
 • Bij kosten kunt u denken aan salariskosten, begeleidingskosten, huur extra ruimte en het inrichten van een extra werkplek mits niet reeds op andere wijze gesubsidieerd 
 • Na goedkeuring van uw project wordt het door u gevraagde bedrag voor maximaal 1 jaar gereserveerd. De factuur voor uitbetaling dienen wij binnen dit jaar te ontvangen. We keren het bedrag in 1 keer uit, het is niet mogelijk tussentijdse facturen in te dienen. 
 • Gaat u een overeenkomst aan met een stagiaire? Maak dan altijd gebruik van een studieovereenkomst waar u alle afspraken vastlegt en waarin u ook een terugbetalingsregeling opneemt.
Keuzeproject 10 Werkplezier in de huisartsenpraktijk

Doel

Door de toegenomen druk op de mentale en fysieke gezondheid van zorgmedewerkers verlaten veel zorgverleners de organisatie of zelfs de zorg. Om goed voor anderen te kunnen zorgen, is het belangrijk dat zorgverleners  goed voor zichzelf zorgen. het doel van de training is leren goed voor jezelf te zorgen, voor je gezondheid en welzijn, zodat je op een goede manier ook de juiste zorg kan blijven verlenen.

Methode

De Blije Dokter zorgt met talloze praktijkvoorbeelden, testen, praktische oefeningen en oplaadtips voor bewustwording én dat u en uw medewerkers zowel op het werk als thuis in balans blijven. 

Programma

Onderdeel 1: Intro en nulmeting 45 minuten
Onderdeel 2: Spanningsmeter 30 minuten
Onderdeel 3: Oefening biofeedback hartcoherentie 60 minuten
Onderdeel 4: Hulpbronnen / batterijen Denkkracht, Gevoelskracht en Lichaamskracht 60 minuten
Onderdeel 5: Transfer naar de praktijk: 25 minuten

Tip

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van Academy INC de blije dokter. We zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de nascholingen. Uiteraard mag u ook zelf kiezen voor een andere nascholing(sorganisatie) met een vergelijkbaar aanbod. 

Mogelijkheden

De training wordt in company aangeboden (bv met alle praktijkhouders en/of medewerkers) of via open inschrijving. De training bedraagt een dagdeel en is geaccrediteerd. De kosten bedragen bij een incompany-aanbod €1.350,- exclusief reiskosten. 

Keuzeproject 11 Waarnemingsvergoeding t.b.v. deelname aan het Asf Limburg Symposium 2024

Doel

Het Achterstandsfonds Limburg wil naast het financieren van projecten ook de praktijken inspireren en toerusten. In dat kader wordt op 21 mei 2024 het eerste Asf Limburg Symposium gehouden. Deelname door huisartsen willen we stimuleren door de mogelijkheid te creëren een waarnemer in te huren.  

Symposium Domeinoverstijgend samenwerken in de wijk

• Dinsdag 21 mei 2024
• Gratis deelname
• 9:30 - 17:30 uur 
• TheaterHotel De Oranjerie, Roermond
• Aanmelden vóór 13 mei
• Vol = vol
Meer informatie

Vergoeding

Waarneming van 08:00 - 17:00 uur à € 75,- per uur wordt vergoed.

Voorwaarde

Voorwaarde is aanvraag via het praktijkaccount én daadwerkelijke deelname aan het symposium. Let er dus op dat u zich aanmeldt bij binnenkomst in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond.