Keuzeprojecten
Keuzeproject 1 Praktijkcheck laaggeletterdheid

Doel

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk en de praktijkomgeving voor laaggeletterde patiënten. 

Methode

Een praktijkcheck aan de hand van een praktijkchecklist waarin de gehele praktijk wordt meegenomen. Er is aandacht voor de telefoon, website, bewegwijzering, inrichting en organisatie, inrichting en organisatie, mogelijk onder leiding van een ervaringsdeskundige. Zie ook Stichting ABC
De praktijk ontvangt na afloop een uitgebreid evaluatieverslag met suggesties en adviezen voor aanpassingen. De praktijk kan daarmee zelf aan de slag om een verbeterplan op te stellen en de aanpassingen daadwerkelijk door te voeren. Na enkele maanden vindt een telefonische eindevaluatie plaats. 

Tip

Informeer eens bij Pharos naar de mogelijkheden om de praktijk hierbij te ondersteunen. Pharos heeft veel kennis en ervaring op het gebied van laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Uiteraard bent u ook vrij om voor een ander aanbieder te kiezen. Mogelijk biedt uw zorggroep/zorgverzekeraar deze check ook aan. 

Duur traject

Het gehele traject bedraagt voor de praktijk ongeveer 6 uur. Hierbij zijn de eventuele verbeterplannen die uit de praktijkcheck voortvloeien niet meegerekend.

Keuzeproject 2 Verbeteren van de toegankelijkheid van de praktijk

Doel

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de praktijk voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Hierdoor worden patiënten geholpen om hun weg te vinden in de zorg en de regie te nemen over hun gezondheid. 

Voorbeelden

 • Verbetering van de bewegwijzering voor laaggeletterden en anderstaligen door het gebruik van heldere taal, pictogrammen, symbolen en/of kleuren.
 • Aanpassingen van de website, praktijkfolder, formulieren en/of brieven voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden.
 • Aanpassen van de telefooncentrale om de toegankelijkheid te vergroten.
 • Aanschaf software of applicaties die geschikt zijn voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden, anderstaligen, chronisch zieken en/of kwetsbare ouderen.
 • Aangepaste informatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over de aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) of het gebruik van een persoonlijk gezondheidsdossier.
 • Andere aanpassingen van de praktijk die voortkomen uit de verbeterplannen van bijvoorbeeld een praktijkcheck laaggeletterdheid.
 • Kleine aanpassingen van de praktijk ter verbetering van de fysieke toegankelijkheid.

Tip

Informeer eens bij Pharos naar de mogelijkheden om de praktijk hierbij op maat te ondersteunen. Ook kunt u op de website veel materialen en toolkits over dit onderwerp vinden.

Keuzeproject 3 Samenwerking binnen het sociaal domein

Doel

Het ondersteunen en versterken van samenwerking in de wijk door bijvoorbeeld het opzetten van een netwerk tussen de formele en de informele zorg rondom de huisartspraktijk om zo de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de inwoners te behouden en te vergroten.

Methode

De praktijk is vrij om de wijze waarop zij de samenwerking wil vormgeven in te vullen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Organisatie van kennismakings- en netwerkbijeenkomsten in de wijk.

De bijeenkomsten kunnen divers worden ingevuld: kennismaking via pitches van deelnemende organisaties, organiseren van speeddates of een lunchoverleg, het bespreken van casuïstiek in kleine groepen, het bespreken van verbindende thema’s als positieve gezondheid of een fietssafari met een bezoek met uitleg aan zorgverlenende instanties. Partners kunnen organisaties en initiatieven zijn die iets te bieden hebben op het gebied van gezondheid, bewegen, leefstijl, welzijn en (vrijetijds-)activiteiten.

Voor de organisatie kunt u samenwerking zoeken met de gemeente of welzijnsorganisaties in de buurt. In de regio Sittard-Geleen-Beek is het Knooppunt Informele zorg (KIZ) actief. Zij hebben een goed overzicht van alle informele partners in de wijk en kunnen meedenken over de invulling van de avond(en). Het is aan te bevelen meerdere middagen/avonden in het jaar te organiseren om zo een stevig netwerk te creëren.

 • Opstellen van een smoelenboek van informele en formele zorgverleners.
 • Maken van werkafspraken met het sociale domein.
 • Opzetten wijkwebsite met sociale kaart.

Duur traject

De duur van het traject is afhankelijk van de activiteiten en de planning van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld denken aan de organisatie van drie bijeenkomsten per jaar.

Voorbeeld-materialen

Vanuit eerdere projecten zijn verschillende voorbeeld-materialen en middelen beschikbaar. Denk hierbij aan posters, persberichten en een draaiboek. U kunt deze informatie eenvoudig opvragen via info@asflimburg.nl

Keuzeproject 4 Organisatie van bij- en nascholing in de huisartsenpraktijk

Doel

Het vergroten van de competenties, het werkplezier en de deskundigheid van praktijkmedewerkers op het gebied van achterstandsproblematiek.

Methode

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgende scholingen:

 • Scholing herkennen van patiënten met laaggeletterdheid (pharos.nl / www.lezenenschrijven.nl).
 • Effectief communiceren en informeren (pharos.nl).
 • Scholing omgaan met agressie (pharos.nl /www.agressiebeheer.nl / www.tranco.nl).
 • Nascholing specifieke aandoeningen zoals diabetes in verschillende culturen of inzicht in cultuurspecifieke achtergronden.
 • Workshop herkennen van een Licht Verstandelijke Beperking.
 • Omgaan met lastige en klagende patiënten (vancampenconsulting.nl).
 • Triage in de dagpraktijk - agressie en conflicthantering (NHG).
 • Coachende vaardigheden bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische aandoening (pharos.nl).

Tip

In bovenstaand overzicht zijn - op basis van eerdere ervaringen van collega’s - een aantal organisaties genoemd die een bijdrage kunnen leveren aan de scholingen. Deze lijst is niet compleet en het fonds is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de nascholingen die hierboven zijn genoemd. Informeer ook eens bij nascholingsorganisaties in uw regio welke mogelijkheden er zijn. Vaak zijn er mogelijkheden voor scholingen op maat. Oriënteer u goed alvorens u een keuze maakt voor een organisatie.

Keuzeproject 5 Organisatie van cultuurspecifieke voorlichting in de praktijk / voorlichting voor anderstaligen

Doel

Het verhogen van therapietrouw (van laaggeletterden), beter begrip van ziekte en zelfzorg.

Methode

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan:

 • Voorlichting aan patiënten over een specifiek onderdeel van de zorg (bijvoorbeeld overconsumptie).
 • Groepsvoorlichting over bijvoorbeeld voeding, diabetes, CVRM, COPD/astma, darmonderzoek en darmkanker, bevolkingsonderzoek en borstonderzoek, borstkanker, overgewicht en beweging (samen met fysiotherapeut), gezonde voeding (met diëtiste), spijsvertering en begrijp je lichaam, hartinfarct en cholesterol, caloriespiegel suiker en vet, lichamelijke klachten en spanningsklachten, depressie, hoge bloeddruk.

Tip

Maak voor de organisatie van dergelijke voorlichting gebruik van een allochtone zorgconsulent of informeer bij de nascholingsorganisaties in uw regio naar de mogelijkheden.

Keuzeproject 6 Supervisie of individuele coaching voor huisarts en/of praktijkmedewerkers

Doel

Het leren omgaan met werkdruk, stress en het verhogen werkplezier. Een vorm van professionele begeleiding waarbij een coach/supervisor gedurende een bepaalde periode aandacht schenkt aan het persoonlijk professioneel functioneren van zorgprofessionals. Denk daarbij aan thema’s als:

 • conflicten met patiënten
 • werkdruk
 • balans tussen werk en privé
 • angst voor het maken van fouten
 • eisende en agressieve patiënten of familie van patiënten.

Tip

Huisartsen kunnen hiervoor terecht bij bijvoorbeeld Coaches voor Medici. Daarnaast zijn er nog veel organisaties die supervisie aanbieden. Oriënteer u goed alvorens u een keuze maakt voor een organisatie. 

Keuzeproject 7 Lean in de huisartsenpraktijk deel 1: Lean procesanalyse

Doel

Makigami (het Japanse woord voor 'rol papier') visualiseert de processen waarvan het product of de dienst niet direct zichtbaar is, bijvoorbeeld bij administratieve of dienstverlenende processen. Met behulp van makagami verkrijgt u inzicht in wat alle praktijkmedewerkers in de praktijk doen rondom een proces. Na het volgen van deze cursus heeft u :

 • inzicht in knelpunten in de praktijk
 • inzicht in de rol van de huisarts in de praktijkprocessen
 • inzicht in de manier waarop je invloed kunt uitoefenen om processen te verbeteren
 • inzicht in het feit dat je heel veel knelpunten zelf creëert.

Methode

Dit traject bestaat uit twee afzonderlijke cursussen die niet los van elkaar gevolgd kunnen worden. De huisartsenpraktijk volgt dus eerst Deel 1: Lean procesanalyse en daarna Deel II: Lean werkplekmanagement. Beide trajecten worden aangeboden door de LHV Academie. Uiteraard bent u vrij om voor een ander aanbieder te kiezen.

Kosten

Een driedaagse cursus op locatie bedraagt +/- €3800 inclusief btw voor LHV-leden en +/- 4300 voor niet-leden.

Duur traject

Het betreft drie bijeenkomsten van vier uur en die eventueel op locatie verzorgd kunnen worden.

Meer informatie

Ga naar LHV Academie Lean procesanalyse of bel: 085-048 0072.

Keuzeproject 8 Lean in de huisartsenpraktijk deel 2: Lean werkplekmanagement

Doel

De spreek- en behandelkamers, overige werkplekken en de bijbehorende opslagruimtes zijn dusdanig ingericht en georganiseerd dat ze teamgericht en procesmatig werken volledig ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de invoering van het 5S-model:

 • Het maken van onderscheid tussen wat noodzakelijk en wat overbodig is. Het onnodige verdwijnt van de werkplek.
 • De werkplek zodanig organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden: een geschikte plaats voor alles en alles op zijn geschikte plek.
 • Het reinigen van alle voorwerpen, muren en vloeren. Maar ook elimineren van oorzaken van storingen en incidenten, vervuilingsbronnen uitschakelen en schoonmaakmethodes vastleggen.
 • Geeft duurzaamheid aan de vorige drie stappen. Door gestandaardiseerde procedures zijn de risico’s tot een minimum beperkt.
 • Het borgen van de andere vier pijlers, de zorg voor behoud en continuïteit, het altijd volgen van de gestandaardiseerde procedures.

Methode

Dit traject bestaat uit twee afzonderlijke cursussen die niet los van elkaar gevolgd kunnen worden. De huisartsenpraktijk volgt dus eerst Deel 1: Lean procesanalyse en daarna Deel II: Lean werkplekmanagement. Beide trajecten worden aangeboden door de LHV Academie. Uiteraard bent u vrij om voor een ander aanbieder te kiezen.

Kosten

Een driedaagse cursus op locatie bedraagt +/- €3800 inclusief btw voor LHV-leden en +/- 4300 voor niet-leden.

Duur traject

Het betreft een driedaagse cursus waarbij het werk op dag één en twee gewoon doorgang kan vinden en er slechts 1,5 uur per persoon inzet gevraagd wordt. Dag drie wordt de praktijk gesloten om alle plannen uit te gaan voeren. De doorlooptijd bedraagt drie maanden.

Meer informatie

Ga naar LHV Academie Lean werkplekmanagement 5S of bel 085-048 0072.