Privacyverklaring

Het Achterstandsfonds Limburg (Asf limburg) vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk. We houden ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Asf Limburg gebruikt deze (persoons)gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze privacyverklaring beschreven doelen. Hieronder leggen wij uit hoe wij dat doen.

Waarvoor gebruikt het Asf Limburg persoonsgegevens? 

Met de aanmelding voor projecten/activiteiten bij het Achterstandsfonds Limburg geeft de huisarts  toestemming aan het Asf Limburg om de volgende gegevens te verwerken: 

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Zorgverlener code
 • Aantal patiënten uit een erkende achterstandspostcode
 • Totaal aantal patiënten
 • Privacygegevens die in het kader van de afhandeling van subsidieaanvragen aan stichting Asf Limburg worden verstrekt 

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Afhandelen van uw subsidieaanvragen en informeren over het verloop daarvan;
 • Verzenden van nieuwsbrieven met informatie over activiteiten van het fonds zoals nascholingen, netwerkbijeenkomsten, landelijke ontwikkelingen etc;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u verder te helpen als u vragen heeft;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bewaartermijn

Het Asf Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij eisen van onze leveranciers die toegang hebben tot persoonsgegevens dat zij aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u een account heeft bij het Asf Limburg dan kunt u uw persoonlijke gegevens te allen tijde inzien door in te loggen. Geen account? Dan kunt u een schriftelijk verzoek tot inzage indienen bij ons. Wij nemen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling.
  
U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. In dat geval stoppen wij met de verwerking van uw persoonlijke gegevens tenzij een wettelijke verplichting ons daartoe verplicht.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden behalve in de volgende gevallen:

 • als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft
 • als wij een leverancier inschakelen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt. In dat geval sluit het ASF Limburg met de leverancier een overeenkomst die voldoet aan de AVG.
 • als wij dit moeten op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak waartegen geen (hoger) beroep meer openstaat.

Het Asf Limburg maakt gebruik van de volgende verwerkers:

 • Nexxite: beheer website
 • Crasborn: communicatie
 • LHV: financiële administratie

Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze websites wordt verwezen. Het Asf Limburg is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Klacht

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u een klacht bij ons indienen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Om op de hoogte te blijven raden wij u aan deze pagina regelmatig te lezen.

Contact met Asf Limburg

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of uw persoonsgegevens wilt opvragen, wijzigen of laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@asflimburg.nl