Randvoorwaarden

 • De aanvraag wordt ingediend door of namens een huisartsenpraktijk met patiënten in door de NZa als zodanig geïdentificeerde achterstandswijken in de regio Limburg.
 • Aanvragen worden goedgekeurd onder voorbehoud van beschikbare financiering.
 • De jaarbudgetten worden jaarlijks herijkt op basis van de beschikbare middelen en de reserves uit voorgaande jaren.
 • Gelden die niet binnen de afgesproken periode worden gebruikt kunnen niet overgeheveld worden naar het volgend jaar, maar vloeien terug in het fonds en komen ten goede aan andere projecten.
 • Het fonds financiert alleen projecten voor een bepaalde periode en biedt geen structurele financiering.
 • De inhoud van de aanvraag richt zich specifiek op achterstandsproblematiek, een doelgroep uit het achterstandsgebied of problemen die een praktijk door deze specifieke praktijkpopulatie ondervindt.
 • Het betreft een activiteit die niet via de reguliere vergoeding van de huisarts gefinancierd wordt of reeds bekostigd wordt via andere wegen.
  Het resultaat is, indien van toepassing, ook beschikbaar voor andere achterstandspraktijken.
 • Indien mogelijk en van toepassing zoekt de projectaanvrager na afloop van het project naar een structurele financiering voor de activiteit.
  Aan de toekenning van een budget voor de uitvoering van een project of activiteit is de voorwaarde verbonden dat de aanvrager na afloop van het project zorgdraagt voor een schriftelijke evaluatie.
 • Meer informatie vindt u onder Hoe werkt het.
 • Meer informatie vindt u in het Reglement van het Achterstandsfonds Limburg.